août 28, 2016

در گذار از فاصله


آرش عزیز،

به موزه هم که می‌روم غالبا به مردمی که به اثر نگاه می‌کنند نگاه می‌کنم. گاهی هم به آنها بیشتر نگاه می‌کنم تا به خود اثر ؛ چون در فاصلۀ اثر تا نگاه تماشاگر، چیزی می‌گذرد که آن چیز را در میان چهره‌ها می‌خوانم. و این شاید از عادت حجمی من (فاصله و اسپاسمان) می‌آید. انگار چهرۀ اوست که مرا تا به اثر، و از آنجا به پشتِ اثر می‌بَرد، و اثر برایم پشت پیدا می‌کند : (آنچه یک بار محصول گذر از چیز (سوژه) تا نگاهِ آرتیست بوده، حالا دارد یک بار دیگر محصول گذر از تابلو تا نگاهِ تماشاگر می‌شود.). به همین جهت در موزه‌ها اثر، برای من از دو فاصله عبور می‌کند. یا من ام که آنها را از دو اسپاسمان عبور می‌دهم، وقتی که در موزه در صورت تماشاگر چیزی می‌خوانم.

تا وقت دیگر قربانت

août 21, 2016

حاشیه‌ای بر سنگ قبر‌ها


آرش عزیز،

"هفتاد سنگ قبر"ِ تو در زبان فرانسه، زبان فرانسه در هفتاد سنگ قبر است. می‌خواهم بگویم که :

" گور برای ما محتوا ندارد، ما به محتوای گور دسترسی‌ نداریم، گور فقط شکل است، شکل کتاب. شکل کتاب هم گور کتاب است. این است که من به سنگ‌های گورها، به شکل‌شان، خیلی‌ اهمیت داده ام چون خودِ گور شکل است، شکل کتاب ؛ ما باید به این شکل با شکل نزدیکی‌ کنیم. کار من در حاشیه‌ها این بوده است. شکل گورها بیشتر از متنشان با ما حرف می‌‌زنند. ما نباید از این استعداد در سنگ گور غافل باشیم.

این گورستان بیشتر بوی انکار می‌‌دهد انگار ؟ هیچکدام از این گور‌ها ما را به خدا نمی‌‌رسانند. یک کتاب خوب همیشه همینطور است. راه رسیدن را دور می‌‌کند ولی‌ نمی‌‌رساند، منتظرت می‌‌گذارد.

 گور فقط شکل است، شکلِ کتاب. "


تا وقت دیگر  قربانتSeptante pierres tombales

Yadollah Royaï ; Arash Joudaki

Éditeur : TARABUSTE

Collection / Série : Terre vaste

€ Prix de vente au public (TTC) : 15

212 pages ; 19,5 x 11 cm ; relié

ISBN 978-2-84587-345-2

EAN 9782845873452

 


 

août 12, 2016

از سُنت تا سنّیآرش عزیز،

 شعرِ سُنّت در کنار و شاعرِ سُنّی بر دار                 
                      
بیست سالی از "انقلاب"  گذشته بود، به دوستِ منتقدی که از تحول در"شعر بعد از انقلاب" می‌‌نوشت، نوشتم  :

جمهوری اسلامی باید شاعرانش را تیرباران کند بدلیل اینکه عصر او را بایر کرده اند
 (آنروز نمی دانستم که روزی این حرف می تواند جدی تر از آنچه نیست بشود).

در پاسخم نوشته بود : صبر کن ! تحول هم می آید.
گفتم : باشد  صبر‌می‌کنم  ولی آنچه از این پس پیش آید محصولِ صبرِِ من خواهد بود نه تاثیرِ انقلاب
گفت : تحول را می گوئید یا تیرباران را ؟
گفتم : هردو را ؛ اولی در شاعران سُنتی، دومی در میان سُنّی‌ها : شعرِ سُنّت در کنار و شاعرِ سُنّی بر دار !

                            تا وقت دیگر  قربانت                                            
 

août 11, 2016

ایو بُن فوآ در تهران Yves Bonnefoy

  یداله رویائی و احمدرضا احمدی در دیداری با شاعر بزرگ فرانسوی
ایو بُن‌فوآ (Yves Bonnefoy1923-2016).
                                              تهران، گالری روزن بهار ۱۹۶۸

http://poezibao.typepad.com/files/contribution-dalain-lance-1.pdf