novembre 20, 2010

دوره‌ ي کشتار

 

آرش عزیز،

هنوز گاهی‌ نیما می‌‌خوانم. دیشب تورّقی در " یادداشت های روزانهٔ " او می‌‌کردم. از دیدار‌هایش با "رویا" که جای حرف دارد بگذریم، به حرفی‌ مي‌رسيم که جا دارد در اینجا، از نکته پردازی که او بود، نقل کنم:

" دوره‌ي ‌ما دوره‌ي آزادی نیست، دوره‌ي از بین بردن آثار قدیم است (بدتر از مغول). دوره‌ي کشتار است (بدتر از مغول). دوره‌ای است که نمی‌‌گذارند  فکری سر پا باشد (و مغول اینطور نبود) ".

 حرف نيما درست بود. وبدرستی خندیدم. و بعد خط خودم را دیدم، در حاشیه، که آمده بود :

دیروز ِ نیما و امروز ِ ما !  اینهمه کشتار برای کشتن ِ چیزی که سال‌ها است در ما کشته شده است؟! اینهمه مرگ برای یک مرگ !

به ربطِ قضیه چندان انديشه نکردم. نمی‌‌خواستم از تلخی‌ ِ لبخند در آیم. و از "من ِ لبخند" .

                                              

                                          تا وقت دیگر  قربانت