juillet 21, 2010

خرِخدا یا خدای خر ؟

 

                                         

                                        آرش عزيز،                         

 در کتاب "گفتارهای شمس تبریزی" پاراگراف های بسیاری در به سخره گرفتن فقیه می خوانیم. 

 نیز اندر "فسادِ ولایت"، درجائی با همراهانش  به طعنه قصه می‌گوید  :

" دو عارف با هم مفاخرت و مناظرت می کردند در اسرار معرفت و مقامات عارفان. آن یکی می‌گفت  :

- آن شخص که بر خر نشسته و از دور می آید، به نزد من آن خداست.   و آن دیگری می‌گوید : به نزد من خرِ او خداست ."

 

تو فکرمی‌کنی که این روزها، در"جمهوري ِ فتوا "  کی خراست؟ و کی خرسوار؟ 

 و اين وليّ ، دراين فتوايش* ،  فقيه  است يا وقيح ؟   خرسواري که دارد سواري از خود مي‌گيرد.  

                                           

تا وقت دیگر  قربانت 

 

*  وليّ فقيه شعبه‌ي خدا و رسول است.همه بايد از دستورات او اطاعت کنند (خامنه اي) 

     

juillet 10, 2010

دلتنگي‌ها

  
 در کوچه های شن  بی دیوار
با نام کوچه های بسیار
بسیار می دوید‌ یم

فریادم از تأنَی تا می شد
در تای مهربان دفترها
و راهم از عروسک های نور
جشن درختکاری بود
کز شعله های گردن ها
- گردن های شعله ای-
دست و پرنده جاری بود

هموار بود راهم اما من
همواره شیب می جستم

باما پرنده های پر از پژواک
با ما پرنده های پریدن درخاک 
مثل کبوتر شُخم
وقتِ عبور برکت از خاک
وقتی که گام گل میعان می گیرد

 

اینک که دست های ما را به روی فریاد بسنه اند
در لحظۀ میان گودال
بسیار مانده ایم و صدائی
حتی صدای پر
دیگر
نمی کنیم

*

پشتِ پایم بوی شن
بوی پشت پایم شن
بوی پایم پشتِ شن