novembre 14, 2009

صداي سکوت

 

عباس عزیز،

 

ساموئل بکت در قصۀ " دنیا و شلوار" در ابتدای متن ِ خود  داستان با مزه ای را نقل می کند :

" مشتری : خدا دنیا را ظرف شش روز ساخت، شما شلوار منو شش ماه طولش دادین. خسته نشدین ؟

خیاط : ولی ، آقای عزیز، یک نگاه به دنیا بندازید، یک نگاه هم به شلوارتون "

 

دنياي امروز‌ما مصداق حرف خياط است. دنیای کثیفی داریم. دنياي کثيف را سياستمدارهاش کثيف کرده‌اند. و کثیف تر‌از‌دنیا سکوتِ دنیا ست در‌برابر آنچه در ايران می‌گذرد. روزها می‌گذرند و صداي دنیا صدای سکوت شده است .  ما در‌ایران کشته هامان را می شماریم و آخوند‌ها در‌دنیا دندان دنیا را .

 

                                              تا وقت دیگر قربانت  

 

novembre 2, 2009

بالابال

 

                      

                                 بالابال            

         

 می شمارد

بر سپیده ضربه های چاقو را

خیال سنگی  - شهر -

وقتی که بال بر بلاد کلاغ می‌زنم

 

 

چشم من از مضرا ب می‌ریزد و

 گوشم

چند قطره خون 

 

کِی غبار از جای خالی بر می‌دارد ؟

 

                                             يداله رويائي      

                                          پاریس ، تابستان ۱۳۸۸