mai 26, 2006

در انتها

یک لبریخته‌ی منتشر نشده

                              در انتهای شاخه شکوفه
                               انکار ِانتها ست
                               فکر ِشدن دوباره شدن اورا
                              با سایه‌اش
                              بیگانه می‌کند


                           از شاخه حذف ِسایه
                           و حذف ِسایه بر خاک

                          انتهای شاخه را 
                         رویای کهنه  کهنه می‌کند


                        و  دخیل بر درخت کهنه تر

                                                      از دفتر «لبريخته‌ها»
                                                                   بهار  ۶۹

mai 12, 2006

کتاب نمائی

عباس عزیز،

در ده کوچک ما، در نورماندی، همه همدیگر را می‌شناختند. روزها به مزرعه‌ای درپشت خانه‌مان، برای پیاده‌روی می‌رفتم، همیشه با کتابی غالباً جیبی در دست.
روزی در میدانک ِده بچه‌ها لی‌لی بازی می‌کردند. کوچه دادند و از میان خط‌کشی‌هاشان گذشتم. از پشت سر شنیدم:
-  موسیو !
برگشتم، سیمون دختر بچه‌ی خنده‌رويی که همیشه به من سلام می‌کرد، پرسید:
-  شما کتاب می خوانید که کتاب بنویسید؟

از لبخند من چیزی نفهمید . امیدوارم مرا ببخشد.


تاوقت دیگر، قربانت

mai 6, 2006

امضا دریچه‌ای بر پشت

در هر شکلی که امضا کنیم شکلی هست که امضا می‌شود  تصویر ِ فهم ِ ما

             است که در امضای ما است زیرا که فهم ما از چیزی چیزی جز تصویر ِ آن چیز نیست اولی دیدنی ست دومی دیدن ِ ندیدنی این تنها موردی ست که در آن نا مريی شبیه مريی است چون فاصله‌ای بین آنها نیست و الا همیشه در عزیمت ِ از سطح ِ چیزی  هر بار به چیز هايی در پشت ِ آن می‌رسیم که نا مريی را بیگانه با علامت ِ او می‌کند چرا که بین ِ شبیه و آنچه به او شبیه است همیشه فاصله‌ای هست این فاصله را ما با میلیاردها حجم پر می‌کنیم و به فاصله‌های دور می‌فرستیم یعنی روی دو خط موازی راه بین ِ دو شناخت را طی می‌کنیم  و تا به شکل برسیم امضا را از شکل می‌اندازیم  و تا نرسیم همیشه موازی با خود می‌مانیم دو خط موازی که مارا به پشت ِ ما می‌برد به حجامت آیا ما واقعیت را حجامت می‌کنیم تا به پشت ِ آن برسیم ودر این کار چه مأموریتی به حجم می‌دهیم یعنی که پشت بستری برای حجم می‌شود و یا که حجم را دو خط موازی به فاصله‌های دور می‌برند *

                                                      فروردین ۱۳۸۴

* قطعه ای منتشر نشده در دفتر " امضا ها "