juin 23, 2005

ایجاز

عباس عزیز،
دیشب فیتز جرالد می خواندم:
«مردی در اطاق همسایه آتش روشن کرده بود. آتش به تشک رسید، تشک را سوخت. نزدیک بود او را هم بسوزاند ولی هنوز چند سانتیمتر مانده بود تشک را با تشریفات خاصی بیرون بردند.»

نگفته ها را می بینی؟ .
حجم فقط در شعر نیست که هست. ما باید بتوانیم روزی قصه را از وراجی نجات بدهیم.

                                                                                تا وقت دیگر:  قربانت
                                                               22 ژوئن 2005، دوم تیرماه

juin 2, 2005

واریاسیون ظهر بر دار (۴) *

یداله رویائی
(اتود روی تم ِ "واریاسیون ظهر بر دار" )

         دو

بینهایت نهایت در تو می‌گیرد
بینهایت نهایت از تو می‌بازد.

کبود ِ بالا چرخی زد
کبود بالا طول طناب شد
فرود آمد
و زیر پای تو چرخی شد
با ساق‌های تو چرخ کبود پر
با ساق‌های تو چرخ کبود  پا
با ساق‌های تو چرخ کبود یک دایره پا
یک دایره پر برای یک دایره پا کبود
کبود ِ ساق‌های تو چرخ تو
کبود ِ ساق‌های تو پای تو
پای تو پرّه
پای تو پر

         ر ِ

بالا بال
بالا  پر
بالا پا
یک دایره پا بالا
یک پای دونده  یک دایره پا
یک دایره‌ی تمام
یک دایره پا برای یک پای رونده پا دایره پا
پا چرخ
پا  دایره چرخ
یک چرخ
یک پای دونده  پرّه   یک پای پرنده  پر

پا
چرخ!

       می

اینجا پایین
اینجا میدان  اینجا دست
اینجا مردم
اینجا پایین  اینجا پست
یک داریه دست
یک دایره‌ی شکسته
یک دایره‌ی خراب
یک داریه دار
یک داریه خواب

یک داریه دف 

یک داریه گیج دست
یک داریه دست گیج
یک داریه دیوانه‌ی دست
یک داریه بیگانه‌ی دوست

داریه خالی

داریه پوست

داریه کر   داریه کور

داریه دادار  داریه دودور
داریه تاپ تاپ
داریه تپ تپ
تاپ ِ تاپ ِ تاپ   تپ ِ تپِ تپ 
دادار دودور    دادار دودور     دار... دور.... دا...دا...د
خواب ِ یک دایره در داریه‌ی خواب

        فا

با ساق‌های موازی
آویزه‌های موازی
زانوها
ترسیمی از نگاه موازی دارند

در موازی حرکت
در موازی اتفاق
در موازی حرکت رازی‌ست
در موازی اتفاق مفهومی‌
در موازی جز توازی اتفاق نمی‌افتد
و اتفاق ترسیمی از نگاه‌های موازی‌ست
که مثل حجم  موازی با خود می‌ماند

همیشه  موازی در خود می‌ماندحجم
معنائی از رسیدن از نرسیدن‌
از عزیمت  از  رفتن  از طیّ
معنائی از نوازش نی     و ترکِ اصل
که در موازی ستوه از بهم نرسیدن
که در موازی جنون رسیدن.
                                                                           يکم ژوئن 2005 يازدهم خرداد 1384

 نگاه کنيد به روزهای : (4 اکتبر 2004) و (31 ژانويه 2005) و (15 می 2005) در همين وبلاگ